Подкрепа за хотел "Езерец" за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

post 1

Подкрепа за хотел "Езерец" за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

ЕЗЕРЕЦ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура:BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.077-1045

Договор №: BG16RFOP002-2.077-1045-C01

Наименование на проекта: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Дата на сключване на договора: 27.01.2021 г.

Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 27.04.2021

Продължителност на изпълнение (в месеци): 3 месеца

Място на изпълнение: гр.Благоевград

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 89 500.00

Размер насъфинансирането от бенефициента(в лева): 0

Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 76 075.00

Процент на съфинансиране от Съюза: 85%

Кратко описание на проекта:
Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Цел/и на проекта/информацията:
Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултат:
Постигане на положителен ефект по отношение за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.