Общи Условия

Общи Условия за настаняване в СПА Хотел „ЕЗЕРЕЦ”, Благоевград

Уважаеми клиенти,
За да направите резервация в управляваният от нас обект е необходимо да попълните някои лични данни – име, адрес, телефонен номер.
Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за Защита на Личните Данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания по Закона за Туризма.


Тази информация ще бъде използвана Само и Единствено във връзка с регистриране на Вашата Резервация и няма да бъдат използвани за други цели. Управляващата ни фирма ЕЗЕРЕЦ ЕООД притежава Удостоверение за Администратор на Лични Данни с идентификационен номер: Ver.17.319.105.0, издаден от Комисията за Защита на Личните Данни на Република България. Преди да направите Заявка за Вашата Резервация, отговорност на потребителя е да се запознае с Общите Условия за настаняване в СПА Хотел Езерец, ако гостът не изпълни този абзац, то хотела не носи отговорност за последващи жалби и оплаквания


1. Резервации и записване:
Заявките за резервации се извършват по един от изброените начини:
– Чрез попълнена и изпратена  Заявка за Резервация от сайта на ЕЗЕРЕЦ ЕООД –
www.еzeretz.com
- По e-mail: reservations@ezeretz.com
- По e-mail:marketing@ezeretz.com / За групи и мероприятия
След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще Ви потвърдим, ако е възможно Вашата  резервацията да бъде направена. При потвърждение на резервацията от страна на Хотела, потребителят трябва да заплати  в рамките на три работни дни депозит, който се определя в зависимост от избраната оферта и начина на плащане. След изтичане на посочения срок и непостъпило плащане резервацията се анулира автоматично. В този случай хотелът не носи морална, материална или друга отговорност за анулацията на направената резервация. Вашата резервация е
валидна и се счита за окончателно потвърдена/направена след извършване на авансовото плащане от сумата по конкретната заявка и получаване на потвърждение за настаняване. Същото ще получите по електронен път в случай на успешно плащане и правилно въведени контактни данни.

Отговорност на Потребителя е да провери своята резервация и да се увери, че всички детайли са верни. Остатъкът се заплаща съгласно сроковете, посочени в потвърждението на резервацията,
което Хотела  изпраща на потребителя, ако не е упоменато друго.

При дата на настаняване след по-малко от 24 часа, резервации се приемат само
на телефон: 0885 898008 и при 100% авансово плащане в брой при настаняване в
хотела.


2. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ:
Настаняване след 14.00 часа
Напускане/освобождаване до 12.00 ч.
Резервациите се пазят до 24:00 ч.
Домашни любимци не се приемат.
Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи идентичността на Потребителя, направил резервацията, документ, доказващ плащането на авансовата сума и потвърждение за настаняване.

3. Начини за плащане на резервациите – по банкова сметка в лева:

„ЕЗЕРЕЦ” ЕООД
Първа Инвестиционна Банка
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG73FINV91501015325748 – ЛЕВА
IBAN: BG28FINV91501004589531 – ЕВРО

4. Документи, които Хотела  издава на клиента при потвърдена и
платена резервация:
– официално потвърждение за резервация, гарантиращо правото за
настаняване
– фактура за платената сума по направената резервация


5. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛАЦИИ:
Всяка анулация на резервация, за която сме Ви изпратили потвърждение за
настаняване, трябва да бъде изпратена писмено до  Хотела на посочените по-горе e-mail: hotel@ezeretz.com или тел: +359/ 73 88 66 11/ 0885 898008 

– В случай, че клиентът се откаже от туристическа услуга, анулации на вече
заплатени услуги без неустойка се извършват до 7 дни преди датата на настаняване. Клиентът ще бъде таксуван за стойността на първата нощувка, в случай на анулиране в рамките на 7 дни преди пристигането.  В случай на непристигане,клиентът ще бъде таксуван за цялата сума по резервацията. Хотела си запазва правото да анулира потвърдена и платена резервация в случай на
форсмажорни обстоятелства и други, по независещи от хотелиера причини. В тези
случаи хотелиерът: 

Предлага на клиента настаняване за друг период, при запазване на същите условия
и цени.
- Възстановява платените от клиента суми в 30 – дневен срок от датата на
получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на
същия.

1. Хотела  предоставя на клиента хотелска услуга, съгласно заявката за резервация от уеб сайта, факса, e-mail-a или от подадена такава в офисите на Управляващата фирма, и условията, описани подробно в Общите условия за резервация.

2. Права и задължения на страните:


2.1. ХОТЕЛА  поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заплатените от него услуги.

2.2. ХОТЕЛА  се задължава да не променя цената на заплатените от клиента услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано.


2.3. В случай, че клиентът желае да му бъдат предоставени допълнителни услуги, извън програмата или има специфични изисквания по отношение на храна, настаняване и други, трябва да ги заяви при подаване на заявката за резервация. Служителите в хотела   ще направят всичко възможно, за да ги удовлетворят, но не гарантираме безусловно изпълнението им.


2.4. ХОТЕЛА  не носи отговорност за услуги извън хотела, които клиентът е закупил индивидуално на място.


2.5. При заявка по телефона, туристическата услуга трябва да бъде потвърдена от клиента в писмен вид в офисите на ХОТЕЛА , по факс, посредством електронна поща или посредством Резервационната Форма в интернет сайта на ХОТЕЛА  – www.ezeretz.com

2.6. При анулация на потвърдена резервация и ако не са уточнени други условия и срокове, в зависимост от спецификата на избраната услуга, от заплатената сума се удържат неустойки съгласно УСЛОВИЯТА ЗА АНУЛАЦИЯ

2.7. ХОТЕЛА   не носи отговорност и не възстановява суми в случай, че анулациите са причинени от форсмажорни причини, като военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия и други обстоятелства.

2.8. ХОТЕЛА  не носи отговорност за вреди, причинени от действия на трети лица.

2.9 Хотела не носи отговорност за липсващи: ценности, вещи и предмети които не са оставени за съхранение в сейфовите на рецепция

2.10.  Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хотела с цел отстраняване на слабостите. Предявяването става в писмена форма. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, клиентът трябва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 работни дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от Управителя на хотела.

2.11. Скоростта на интернет зависи от WiFi сигнала и е ограничена на 4Mbp/s

2.12. Възстановяването на суми за услуги, неизползвани изцяло или частично, по вина на ХОТЕЛА или негови контрагенти, се извършва само срещу предоставяне на издадените на клиента потвърдителни документи (билети, ваучери и други) със съответно нанесени и заверени от представители на ХОТЕЛА поправки и анулации.

Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват.
Всички цени, обявени в сайта на ХОТЕЛА, както и в e-mail съобщенията, изпратени до Потребителя, са в лева и са крайни/ в някои случаи е възможно да са обвързани с други предложения, промоции и условия/.
Мениджърският екип на СПА Хотел Езерец, гр. Благоевград Ви приканва да опитате от магията на нашият екипен дух и Ви гарантираме че ще останете доволни от предложената от нас услуга.

Очакваме Ви !!!
От Екипа на СПА Хотел Езерец